معلمان گرامي در اين روش دانش آموزان به جاي  حفظ 90 با 36 عمليات مي توانند جدول ضرب را بياموزند. در آموزش اين روش ضرب هاي يك وصفر را حذف كرده چون مي توان در چنددقیقه همانطور كه در كتاب آمده اين عمليات را آموزش داد. در اين روش تكراري ها را هم حذف مي كنيم.چرا كه جابه جا شدن اعداددر ضرب تاثيري درحاصل ندارد.

دانش آموزان هنگامي كه به جاي يك جدول 90عملياتي جدول 36عملياتي را ببينند رغبتشان  براي برای حفظ جدول ضرب بيشتر خواهد شد.اين روش براي دانش آموزاني كه درهر سطحي از هوش باشند مثمرثمر است.

جدول کلاس رادرپوشش نایلونی قرارداده و درمحلی مناسب درکلاس نصب نمایید دانش آموزان بدون این که شما تاکیدی بر حفظ جدول ضرب نمایید آن را درمدت کوتاهی حفظ خواهند کرد.

هر ستون را مي توان دريك جلسه آموزش داد امااجراي روش به عهده معلم مربوطه است.

این طرح را یکی از همکاران حدود 3 سال پیش ترجمه نموده بود که من جهت آسان شدن جدول ضرب آن را به صورت ستون هایی درکلاس نصب نمودم که به علت پنج پایه بدون کلاسم برخی از دانش آموزان پایه دوم بدون آنکه من متوجه شوم تعداد زیادی از این جدول ضرب را حفظ نموده ودانش آموزان پایه بالاتر هم که درحفظ جدول ضرب مشکل داشتند به خوبی جدول ضرب را حفظ کردند.

جدول های  نصب درکلاس

جدول های تمرین دانش آموزان

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 0:28 |