الكترو سكوپ (برق نما)

وسايل مورد نياز:

بطري دهانه تنگ .................................1عدد

سيم مسي روپوش دار ........................20س

چوب پنبه .........................................1عدد

زروق الومينيومي............................بطول 8س

ميخ

نحوه ساخت :

ابتدابا ميخ چوب پنبه را سوراخ كنيد وسيم را از آن بگذرانيدسپس سروته سيم را لخت نماييد يك سر آن را به صورت فنر وسر ديگر را بصورت قائمه در آوريد . براي تهيه زرورق مناسب جلد زرورقي آدامس را در الكل خيس كنيد وسپس كاغذ را از آن جدا نماييد.آن را تا كنيد وروي قسمت قائم سيم در درون بطري قرار دهيد.

چوب پنبه را در دهانه بطري محكم قرار دهيد.

اكنون با مالش دادن شانه روي  يك تكّه پارچه ابريشمي،شانه داراي بار منفي مي شود.شانه را چندين بار به قسمت بالاي فنر نزديك كنيد .الكترون ها از شانه جدا خواهند شد و از طريق سيم وارد دوقسمت تا شده آلومينيم مي شوند و همديگر را دفع مي كنند .اگر جسمي داراي بار الكتريكي منفي بيشتري  باشد دو قسمت زرورق از هم فاصله بيشتري مي گيرند.

براي تخليه بار الكتريكي الكتروسكوب ،با انگشتان خود فنر را لمس كنيد.

 /////////////////////////////////////////////////////

+ نوشته شده توسط رامين مرادي در جمعه یکم شهریور ۱۳۸۷ و ساعت 1:4 |